Engagemang och framåtanda

På WOG tar vi ansvar. För kundens förväntningar och för varandra. I denna Uppförandekod berättar vi om de krav vi ställer på vårt sätt att agera. Den gäller alla medarbetare i våra bolag.

REKO

Vår värdegrund betonar ett antal ledord. De är vår kompass och centrala i Uppförandekoden. En anställd på WOG förväntas vara REKO. Varje bokstav i ordet är lika viktig och står för Respekt, Engagemang, Kvalitet och Omtanke.
Vi visar respekt för varandra, företaget och det vi tillverkar. Engagemang genom att var och en tar ansvar för sitt arbete och har en vilja att utvecklas och se möjligheter istället för svårigheter. Kvalitet innebär att vi tar ansvar för vårt arbete; Både arbetskamrater och kunder ska vara nöjda. Ordet Omtanke handlar om att respektera varandras olikheter och att vi arbetar för en schyst arbetsmiljö.

Ansvar

Omtanke rör även miljö och hållbarhetsfrågor. Här höjer vi ribban under detta år. Dels genom mätbara miljömål, dels genom våra kunderbjudanden. Det gör vi inte bara för att dra vårt strå till stacken för miljöns skull, utan även för att ta ett större socialt ansvar. Genom våra företag stöttar vi det lokala föreningslivet på olika sätt. Här vill vi arbeta än mer utåtriktat framöver. Internt gör vi årligen någon personalresa, utöver traditionella kickoffer och julbord. Vi tror att det är viktigt att också umgås någon gång utan den dagliga produktionen i fokus. Likaså erbjuder vi alla anställda friskvård genom återkommande massage och avtal med företagshälsan.

Skyldigheter och rättigheter

Alla chefer på WOG Metall och WOG Trä ansvarar för att Uppförandekoden når medarbetarna. Det är allas ansvar att följa koden och hjälpa sina medarbetare att följa den. Med en anställning hos oss följer både skyldigheter och rättigheter. Ledningen har en klar förväntan på att alla lever upp till detta genom att följa Uppförandekoden. Med ansvaret följer också att den som upptäcker en särskild situation eller att någon beter sig på ett sätt som inte stämmer med Uppförandekodens riktlinjer, då förväntas den gå till närmaste chef och berätta om detta. Det kan vara anonymt. Bara det kommer upp till ytan så att vi kan agera.

Mångfald

WOG ska verka för jämställdhet och mångfald och arbeta aktivt mot kränkande särbehandling. Varje medarbetare ska känna sig respekterad, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller nationalitet, samt funktionsnedsättning. Beslut som rör medarbetarens arbete som till exempel anställning, lön, utveckling, utbildning eller uppsägning, ska grundas på kunskap och meriter.

Arbetsmiljö

WOG bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande. Ingen ska utsättas för ohälsa eller olycksfall, det är bärande i vårt systematiska arbete.

Håller avtal

Vi är ärliga, öppna och opartiska i våra relationer med affärspartners. Det innebär att vi håller ingångna avtal och lever upp till våra åtaganden. Vi eller våra affärspartners ska inte agera i strid med tillämpliga konkurrenslagar. Det råder dessutom nolltolerans i våra ögon mot sådant som äventyrar fri konkurrens.

Följer lagar

Som anställd på WOG förväntas man agera opartiskt och utan personlig vinning. Likaså ska ingen medarbetare ha personliga ekonomiska intressen som står i konflikt med våra bolags. Utöver denna Uppförandekod följer vi kollektivavtal, arbetsmarknads- och arbetsmiljölagar och övrig aktuell lagstiftning.

Vi är certifierade i kvalitetsfrågor enligt ISO 9001.